Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

444İK İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

444İK İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

444İK İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. (“444İK”) olarak,

müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, iş birliği yaptığımız veya temasta bulunduğumuz kurumların yönetici, çalışan ve pay sahipleri, adaylarımız ve Franchise Alanlarımız dahil 444İK ile ilişkili şahısların kişisel verilerinin korunmasını önemsiyor ve veri sorumlusu sıfatıyla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenmiş tedbirleri alıyoruz.
İşbu aydınlatma metni ile sizleri, KVKK’da düzenlenmiş başlıca hususlara ilişkin olarak, yine KVKK’nın 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde  kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak istiyoruz.

1. Veri Sorumlusu Sıfatı

​​KVKK uyarınca 444İK olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedeceğimizi, saklayacağımızı, işleyeceğimizi, sınıflandıracağımızı, güncelleyeceğimizi ve KVKK ile ilgili mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve hallerde, işlendikleri amaca uygun olarak üçüncü kişilere açıklayıp aktaracağımızı bildiririz.

 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme amacı

Kişisel verileriniz, 444İK olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir.

444İK’ın hizmet verdiği alanlar dikkate alındığında, kişisel verileriniz adayların araştırılması ve/veya değerlendirilmesine yönelik danışmanlık süreçlerimizde, işe alım ve insan kaynakları süreçlerimizde, müşterilerimizin çalışanlarına yönelik değerlendirme, liderlik gelişim ve koçluk hizmetleri süreçlerimizde iş ilişkilerimize ilişkin süreçlerde, teknik süreçlerde, üçüncü kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla, Şirketin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesinde işlenmektedir. İşlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfında fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle 444İK, başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuata öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

İşleyebileceğimiz Kişisel Veriler ve Kaynakları

Veri sorumlusu olarak, kimlik, iletişim, profesyonel özgeçmiş, deneyim, akademik ve mesleki eğitim, referans, profesyonel ve psikometrik değerlendirme, beceriler, mevcut, geçmiş ve hedeflenen ücret bilgilerinizi, görsel ve işitsel verilerinizi toplamakta, işlemekte ve kaydetmekteyiz.
Buna ek olarak Franchise alanlarımız ile iş ilişkimiz çerçevesinde,  hizmet verdiğimiz konularda  faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için  , Franchise alanlarımızın  kişisel verileri, Şirket’imiz veya Şirket’imizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından toplanmakta, işlenmekte, kaydedilmekte ve/veya muhafaza edilmektedir.
 
Ayrıca mal ve/veya hizmet alımı ve/veya işbirliği yaptığımız gerçek kişiler veya tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerine ilişkin kişisel veriler de Şirket’imiz veya Şirket’imizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından toplanmakta, işlenmekte, kaydedilmekte ve/veya muhafaza edilmektedir.

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplama ile Kullanım Amacı ve Yöntemleri ve Hukuku Sebebi

Kişisel verileriniz, 444İK olarak insan kaynakları hizmeti vermemiz ve özel istihdam bürosu olmamıza bağlı olarak, faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen farklı kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

3.1.444İK’a doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: Tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler;

3.2.Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler: 444İK’ın işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar ve/veya müşterileri ile Türkiye İş Kurumu gibi resmi kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler;

3.3.Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler.

3.4.Üçüncü kişilerin erişimine açık sosyal medya platformlardan veya sizinle ilgili referans verebilecek farklı üçüncü kişilerden elde edilen bilgiler

 

Bu bilgiler 444İK, 444İK Franchise Alanlar  ve/veya 444İK  adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, form, anket, davetiye, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilecektir.
Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK md. 4/2’de öngörülen ilkeler ışığında açık rızanız alınması suretiyle veya md. 5/2 ve md. 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.   

 

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimiz yukarıda sayılan işlenme amaçları kapsamında elde ettiği kişisel verilerinizi açık rızanıza istinaden veya uygulanmakta olan mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallerde, KVKK’ md. 8 ve md. 9’da düzenlenen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak faaliyet amaçlarıyla sınırlı olmak üzere Franchise Alanlarımız, doğrudan/dolaylı iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilecektir,  ayrıca yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan 444İK’ya  özel sunucu / bulut platformunda saklanabilecek, veri işleyenlerimize, aktarılabilecektir

 

5.KVKK Md. 11 Uyarınca Haklarınız

Öncelikle işlediğimiz ve/veya sakladığımız kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması 444İK olarak yürütmekte olduğumuz ticari faaliyetin niteliği sebebiyle önemlidir. Buna bağlı olarak kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana geldiği takdirde en kısa sürede bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

Diğer yandan kişisel verilerin sahibi olarak KVKK md. 28’de düzenlenen “İstisnalar” hükmünde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK md. 11 çerçevesinde haklarınız aşağıdaki gibidir:  

5.1.Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

5.2.Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

5.3.Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

5.4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.5.Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

5.6.KVKK md. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

5.7.Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması durumunda düzeltilmesini ve kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep ettiğiniz hallerde, bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

5.8.Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,

5.9.Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Bu kapsamda haklarınızı kullanırken taleplerinizi “yazılı” veya KVKK’nın belirlediği yöntemler ile 444İK’a iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu henüz başkaca bir yöntem belirlemediği sebebiyle, şu aşamada taleplerinizin yazılı olarak iletilmesi aranmaktadır. Bunun için, başvurunuzu tamamlarken kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Gayrettepe Mahallesi Yankı Sokak Birlik Sitesi 1/7 İstanbul adresine bizzat başvurabilir veya bu talebinizi noter kanalıyla noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak 444İK’a iletebilirsiniz.

 

444İK İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. , İşkur’un denetiminde 06.11.2014 tarihli 317 no’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur. 4904 sayılı iş kanunu gereği iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edilemez ve ücret temin edilemez.

')